Lipiec
18, 2017

Informacja marketingowa

Przedsiębiorstwo podejmuje decyzje rynkowe najczęściej w warunkach niepewności i znacznego ryzyka, gdyż zjawiska i procesy rynkowe są kategorią ciągle się zmieniającą. Zmienia się popyt i podaż, zmianie ulegają ceny, waha się chłonność rynku. Wynikiem tego jest dążenie przedsiębiorstwa do wyeliminowania lub znaczącego zmniejszenia ryzyka podejmowania działań rynkowych. Jednym z bardzo istotnych sposobów redukcji ryzyka jest poszerzenie informacji marketingowych jako podstaw podejmowania decyzji rynkowych oraz poprawa aktualności i jakości treści informacji. Rzetelne informacje stwarzają podstawy do podejmowania trafnych decyzji związanych z konkretnymi przedsięwzięciami na rynku bądź do oceny i korekty realizacji już podjętych decyzji. Przedsiębiorstwo dysponujące właściwymi informacjami marketingowymi, których treść, strukturę, zasięg i zakres wyznaczają potrzeby i możliwości sytuacji rynkowej, może zachowywać się na rynku świadomie i celowo. Przedsiębiorstwo takie orientuje się, jakie możliwości i ograniczenia stwarza rynek oraz jaka jest chłonność rynku, i dlatego jego przedsięwzięcia mogą być racjonalne i efektywne.

Tak istotne znaczenie i użyteczność informacji marketingowych dla procesów decyzyjnych, które są lepiej dostosowane do bieżącej sytuacji rynkowej, sprawiają, że informacje są szczególnie cenioną wartością. Stanowią one często pilnie strzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa, posiadanie dobrej informacji przed innymi pozwala bowiem zająć korzystniejszą pozycję na rynku. Informacje takie umożliwiają uniknięcie wadliwych decyzji oraz podjęcie działań wyprzedzających działania innych podmiotów gospodarczych, co zwiększa znacznie szansę powodzenia na rynku.

Informacja marketingowa powinna obejmować głównie wiadomości o rynku i jego uczestnikach (producenci, hurtownicy, handel detaliczny), o konkurencji i sposobach jej działania na rynku, o sytuacji cenowej oraz o potrzebach poszczególnych segmentów rynku. Wiadomości te pozwalają określić strategię każdego elementu marketingu, a więc wyboru produktu, ustalenia jego ceny, trybu wejścia na rynek i pozyskiwania nabywców.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>