Lipiec
07, 2017

Opusty

W określaniu ceny sprzedaży, oprócz już wspomnianych jej elementów składowych, powinno uwzględniać się również ewentualne opusy na cenie i bonifikaty, które są istotnym instrumentem aktywizacji sprzedaży. Opusty mogą być związane z ilością towaru lub dotyczyć jego ceny. W niektórych wypadkach stosowane są opusty dotyczące ilości (wagi) sprzedawanych towarów, które wynikają ze zwyczajów panujących w danej branży towarowej. Mogą one mieć formę dodatkowych ilości towarów ponad podane w fakturze lub opustu na cenie.

Do najczęściej stosowanych zwyczajowych opustów odnoszących się do ilości towaru należą bonifikaty oraz różnego rodzaju refakcje (opusty od ceny). Bonifikaty stosuje się zwyczajowo w związku z ubytkiem naturalnym towaru lub dla wyrównania odbiorcy strat ilościowych związanych z przepakowaniem towaru, sortowaniem, dzieleniem na ilości detaliczne itp. Bonifikata oznacza najczęściej opust na cenie, lecz może być przyznana również w formie dodatkowej ilości towaru.

Rabat jest opustem od ceny podstawowej o określony procent, rzadziej o ustaloną kwotę pieniężną, udzielanym z różnych tytułów, bez względu na formę i okres zapłaty. Z tego względu rozróżnia się różnego rodzaju rabaty.

Najczęściej stosowanym rabatem jest opust z tytułu zakupu większych ilości towaru, który najczęściej ma formę rabatu prostego lub rabatu seryjnego. Rabat prosty oznacza jednorazowe zmniejszenie ceny wyjściowej o określony procent, rzadko – o określoną kwotę. Rabat seryjny, zwany również rabatem progresywnym, zwiększa się w miarę wzrostu zakupionej ilości towaru i jest on zwykle stosowany przy zakupach hurtowych, by zachęcić do zwiększania zakupu. Jeżeli na przykład jednorazowa dostawa wynosi do 1000 jednostek towaru, to rabat wynosi 5%, przy dostawie powyżej 1000 do 2000 jednostek rabat wynosi 6%, a jeżeli przekracza 2000 jednostek, rabat wynosi 8%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>