Czerwiec
25, 2017

Organizacyjny podział gospodarki narodowej

W nowej klasyfikacji gospodarki według EKD podstawą jest podział wyrobów i usług na sześć zasadniczych poziomów, z jednym dodatkowym poziomem pośrednim (tzw. podsekcja). Zestawienie tych poziomów oraz ich oznaczenia kodowe przedstawiają się następująco: kodowe pierwszy sekcja alfabetyczny kod jednoliterowy pośredni podsekcja alfabetyczny kod dwuliterowy drugi dział numeryczny kod dwucyfrowy trzeci grupa numeryczny kod trzycyfrowy czwarty klasa numeryczny kod czterocyfrowy piąty kategoria numeryczny kod pięciocyfrowy szósty podkategoria numeryczny kod sześciocyfrowy

czytaj więcej
Czerwiec
24, 2017

Cele i zadania reklamy cz. II

Stopień osiągnięcia celów stawianych przed reklamą jest miarą skuteczności reklamy. Skuteczność tę można mierzyć i oceniać w różny sposób, a najprostszą metodą oceny jest badanie reakcji potencjalnych odbiorców na działanie reklamy. Pozytywne wyniki zależą tu w dużej mierze od warunków czyniących reklamę skuteczną. Wśród najczęściej podkreślanych cech skutecznej reklamy można wymienić: zrozumiałość i czytelność, przyzwoitość, rzeczowość, uczciwość, wzbudzanie zaciekawienia, wiarygodność i inne.

czytaj więcej
Czerwiec
24, 2017

Istota procesu decyzyjnego

W procesie kierowania wyodrębnia się podmiot kierowania, czyli osobę (lub osoby) kierującą, przedmiot kierowania, którym może być osoba (lub zespół) kierowana, stosunki hierarchiczne zachodzące między nimi oraz cel, do którego kierowanie zmierza. W procesie tym wyróżnić można, opierając się na omówionych już funkcjach kierowania, trzy zasadnicze fazy:

czytaj więcej
Czerwiec
24, 2017

Wybór kanałów dystrybucji

Podstawową sprawą w wyborze kanałów dystrybucji jest dobór takiego ich układu, który zapewni ciągłość sprzedaży oraz umożliwi szybką i zyskowną sprzedaż. Przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie przedsiębiorstwo produkujące powinno określić trasę i sposób przebiegu produktów oraz sposoby ich prezentacji i oferowania do sprzedaży, które dla tego przedsiębiorstwa będą najbardziej właściwe. Należy tu uwzględnić liczne czynniki wpływające na wybór kanałów dystrybucji, spośród których do decydujących można zaliczyć: rodzaj produktu, segment rynku, cechy przedsiębiorstwa, zasoby finansowe i strukturę dystrybucji.

czytaj więcej
Czerwiec
24, 2017

Organizacja gospodarki narodowej

Gospodarką narodową nazywamy całą działalność gospodarczą prowadzoną w danym kraju, związaną z oddziaływaniem ludzi na zasoby materialne w zakresie wytwarzania, obrotu towarowego i konsumpcji, a także działalność we wszystkich dziedzinach gospodarstwa krajowego. Gospodarka narodowa obejmuje zbiór wszystkich podmiotów gospodarczych oraz organizacji i instytucji współpracujących, a także wszystkie zależności i sprzężenia zwrotne między nimi zachodzące.

czytaj więcej
Czerwiec
24, 2017

Cena i jej kształtowanie – ciąg dalszy

Kształtowanie ceny opierające się na poziomie cen produktów konkurencyjnych, zwane orientacją konkurencyjną ustalania cen, polega na adaptacji ceny oferowanego produktu do cen stosowanych przez konkurentów. Takie przystosowanie cen może polegać na ustaleniu ceny własnego produktu na poziomie ceny konkurentów bądź na określeniu ceny powyżej lub poniżej ceny produktów konkurencyjnych. Cena produktu może przewyższać ceny konkurencji, jeżeli na przykład produkt firmy ma już ustaloną dobrą renomę na rynku i jest atrakcyjny dla konsumentów, rynek nie jest wrażliwy na cenę oraz częstotliwość zakupu produktu jest niewielka i przez to produkt ma mały udział w całkowitych zakupach. Kształtowanie ceny poniżej cen konkurentów stosuje się przeważnie przy wprowadzaniu produktu na rynek i kiedy jego udział na rynku nie jest duży, gdyż konkurenci nie są wtedy skłonni do walki cenowej, oraz wówczas gdy rynek szybko reaguje na poziom cen.

czytaj więcej
Czerwiec
24, 2017

Rabaty

Rabat dla pośredników handlowych występuje głównie w sprzedaży markowej. Producent ustala z góry jednolitą cenę detaliczną, np. na sprzęt radiowo-telewizyjny, sprzęt elektroniczny, wyroby tytoniowe, i udziela ogniwom kanału dystrybucyjnego sprzedającym produkt konsumentom specjalnego rabatu dla pośredników w sprzedaży. Dostawa produktów pośrednikowi liczona jest po cenie detalicznej, ale od tej ceny odliczany jest stosunkowo wysoki rabat sięgający nawet 20-30% ceny detalicznej.

czytaj więcej
Czerwiec
23, 2017

Organizacja marketingu w podmiocie gospodarczym cz. II

Kryterium produktu przewiduje przydzielanie poszczególnym pracownikom lub komórkom określonych produktów lub branż produktów, w stosunku do których prowadzą określone działania marketingowe. Zajmują się więc one na przykład programowaniem i planowaniem rozwoju, powstawaniem nowych odmian, wprowadzeniem na rynek, promocją określonego produktu lub grupy produktów.

czytaj więcej
Czerwiec
23, 2017

Metody badań marketingowych cz. II

Metoda obserwacji rynku stanowi jeden ze sposobów badania całości stosunków rynkowych w skali branży, regionu lub kraju. W trakcie obserwacji rynku prowadzi się badania dotyczące rynku jako całości, miejsca producenta na rynku, szans wejścia na rynek z nowym produktem, pośredników tworzących kanały dystrybucji oraz ich efektywności itp. Obserwacje te pozwalają udzielić odpowiedzi na pytania związane z obecnymi i potencjalnymi nabywcami, ze sposobami skuteczniejszego oddziaływania producenta na rynek, z warunkami prowadzenia efektywniejszej polityki rynkowej producenta. Przez obserwację rynku uzyskuje się informacje dotyczące skuteczności stosowanych sposobów sprzedaży, efektywności poszczególnych rozwiązań organizacji dystrybucji oraz oddziaływania czynników promocji.

czytaj więcej