Lipiec
17, 2017

MARKETING

Istotą marketingu mix jest maksymalizacja efektu rynkowego przez optymalne wykorzystanie wszystkich instrumentów rynkowych. W ten sposób stwarza się możliwości osiągnięcia celów przedsiębiorstwa przy jak najmniejszych nakładach.

czytaj więcej
Lipiec
10, 2017

Struktura kosztów reklamy

Struktura kosztów reklamy jest w dużej mierze zależna od jej form i środków przekazu. Składają się na nią koszty ogłoszeń prasowych, reklamy telewizyjnej i kinowej, reklamy radiowej, listów, ulotek itp. Znajomość struktury kosztów reklamy jest konieczna do ustalenia efektywności poszczególnych jej form oraz określenia podziału przyszłych nakładów na formy najbardziej efektywne. Szczegółowa i bieżąca analiza kosztów reklamy może być bardzo ważnym sygnałem nieprawidłowości między nakładami na reklamę a efektami, umożliwiającym dostrzeżenie w porę błędów w reklamie, które muszą być przez nadawcę reklamy skorygowane.

czytaj więcej
Lipiec
10, 2017

Wydatki na reklamę ustala się w różny sposób

Czas trwania kampanii reklamowej zależy najczęściej od charakteru produktu i sytuacji rynkowej. Najkrócej trwa kampania reklamowa w związku ze sprzedażą sezonową, a zwłaszcza świąteczną. Obejmuje ona tylko pewien okres przed rozpoczęciem sprzedaży i kończy się, kiedy mija sezon sprzedaży. Kampania towarów nabywanych ciągle, których nie charakteryzuje sezonowość sprzedaży, trwa dość długo, zazwyczaj jeden rok, a nawet znacznie dłużej.

czytaj więcej
Lipiec
10, 2017

Kampania reklamowa – dalszy opis

Głównym zadaniem kampanii reklamowej jest przeciwdziałanie odchodzeniu dotychczasowych nabywców, przypominanie o walorach użytkowych produktu, pozyskiwanie nowych klientów, osłabianie działań konkurencji. W czasie wprowadzania na rynek nowego produktu kampania reklamowa musi być szczególnie intensywna i wtedy zasadniczą sprawą jest przekazanie jak największej liczbie potencjalnych nabywców informacji o ukazaniu się nowego produktu, o jego zaletach oraz zaznajomienie ich ze sposobem i warunkami użytkowania oraz miejscem sprzedaży produktu. Celem kampanii reklamowej jest zatem wzrost sprzedaży lub – w końcowej fazie życia produktu na rynku – jak najdłuższe utrzymanie dotychczasowego poziomu sprzedaży, a w odniesieniu do nowych produktów – znalezienie odpowiedniej pozycji na rynku.

czytaj więcej
Lipiec
07, 2017

Środki i formy reklamy cz. II

Nie bez znaczenia dla zasięgu terytorialnego, a więc i dla oddziaływania reklamy na określone grupy potencjalnych nabywców, ma podział prasy na prasę regionalną i prasę o zasięgu ogólnym. Prasa regionalna ma przeważnie określone grono czytelników i jest skutecznym środkiem przekazu reklamy dla społeczności lokalnych. Może ona zamieścić adresy miejscowych producentów, hurtowników i sklepów detalicznych oraz zawierać szczegółowe oferty wraz z cenami produktów. Jest to bardzo istotne, gdyż prasa lokalna dociera do każdej prawie rodziny i może powodować zwiększony zakup reklamowanego towaru. Prasa o zasięgu szerszym, nawet ogólnokrajowym, jest dobrym środkiem przekazu reklamy artykułów nowo wytworzonych odznaczających się innowacyjnością i nowoczesnością. O stopniu skuteczności reklamy prasowej decyduje nakład czasopisma, częstotliwość jego ukazywania się oraz atrakcyjność ogłoszenia.

czytaj więcej
Lipiec
07, 2017

Opusty

W określaniu ceny sprzedaży, oprócz już wspomnianych jej elementów składowych, powinno uwzględniać się również ewentualne opusy na cenie i bonifikaty, które są istotnym instrumentem aktywizacji sprzedaży. Opusty mogą być związane z ilością towaru lub dotyczyć jego ceny. W niektórych wypadkach stosowane są opusty dotyczące ilości (wagi) sprzedawanych towarów, które wynikają ze zwyczajów panujących w danej branży towarowej. Mogą one mieć formę dodatkowych ilości towarów ponad podane w fakturze lub opustu na cenie.

czytaj więcej
Lipiec
03, 2017

Cena i jej kształtowanie

Poziom ceny produktów lub usług określony jest przeważnie przez wartość podstawowych czynników produkcji, czyli pracy, ziemi i kapitału, oraz przez popyt na te produkty i usługi. Cena produktu musi zapewnić producentowi oraz dystrybutorom zwrot poniesionych nakładów kapitałowych i kosztów produkcji oraz sprzedaży, a także zagwarantować odpowiedni poziom zysku. Cena nie może być jednak zbyt wysoka, gdyż nie zostanie zaakceptowana przez odbiorców, nie może jednak być również ponad miarę niska, gdyż musi pokryć koszty wytwarzania i sprzedaży produktu. Kształtowanie ceny następuje z uwzględnieniem różnych podstaw jej ustalania, wśród których najczęściej wymienia się:

czytaj więcej
Lipiec
03, 2017

Sprzedaż końcowemu odbiorcy

Transakcje producent-konsument lub finalny odbiorca (wariant 1) zachodzą najczęściej w wypadku dostaw inwestycyjnych oraz towarów o dużej stosunkowo wartości, np. samochody, meble w specjalnym wykonaniu. Wariant 2 zdarza się wówczas, gdy producent sprzedaje swe wyroby kupcowi detalicznemu lub za pośrednictwem własnych sklepów detalicznych, np. sklepy fabryczne, patronackie. Mieści się tu również franchising (ang. franchise – przywilej, koncesja), który polega na tym, że producent (lub inne przedsiębiorstwo) udziela zezwolenia na sprzedaż swoich towarów pod warunkiem stosowania określonych przez siebie zasad, metod działania, swojej nazwy i znaku firmowego. Konsument często jest przekonany, że kupuje u samego producenta. Typowymi przykładami sprzedaży na zasadzie franchisingu jest sprzedaż produktów Shell na stacjach benzynowych używających symboli tej firmy, restauracje i bary szybkiej obsługi działające pod firmą Mc Donald’s, hotele Orbisu działające na podstawie umowy z międzynarodowymi przedsiębiorstwami hotelarskimi Holiday Inn czy Intercontinental i używające tych nazw. Firma udzielająca swej nazwy i marki udziela często pomocy w zarządzaniu, ale za to ma prawo kontrolować działalność firmy z tego korzystającej oraz jakość obsługi klienta.

czytaj więcej
Czerwiec
25, 2017

Wybór kanałów dystrybucji – kontynuacja

Segment rynku, na którym producent działa, decyduje również o wyborze kanałów dystrybucji i liczbie pośredników. Na skrócenie kanałów dystrybucji pozwala mniejsza liczba potencjalnych odbiorców, zwiększenie partii zamawianych produktów, skoncentrowanie przestrzenne odbiorców i mniejsza odległość między producentem a rynkiem zbytu. Bardzo duża liczba końcowych odbiorców rozproszonych na większym obszarze (np. artykuły codziennego użytku) powoduje znaczne wydłużenie kanałów dystrybucji i wzrost liczby pośredników.

czytaj więcej
Czerwiec
25, 2017

Sposoby rejestrowania

Następnym etapem, po wyborze przedmiotu badania, jest rejestrowanie wszystkich zdarzeń charakteryzujących badaną metodę pracy. Pozytywny rezultat badania zależy w dużej mierze od dokładności, z jaką poszczególne zdarzenia są zapisywane, ponieważ jest to podstawa do przeprowadzenia krytycznej analizy dotychczasowej metody oraz do zaprojektowania metody usprawnionej. Do najczęściej stosowanych sposobów rejestrowania można zaliczyć:

czytaj więcej
Czerwiec
25, 2017

Administracja państwowa i jej organizacja cz. III

Ministerstwo Skarbu Państwa ma za zadanie prowadzenie polityki państwa w zakresie gospodarowania mieniem stanowiącym własność państwa (Skarbu Państwa) oraz państwowych osób prawnych. Do jego obszaru działania należy również zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa oraz problematyka prywatyzacji mienia państwowego, ochrona interesów Skarbu Państwa przy prywatyzacji i koordynacja działań w tym zakresie. Szczegółowy zakres działania ministerstwa Skarbu Państwa obejmuje m.in.:

czytaj więcej
Czerwiec
25, 2017

Organizacyjny podział gospodarki narodowej

W nowej klasyfikacji gospodarki według EKD podstawą jest podział wyrobów i usług na sześć zasadniczych poziomów, z jednym dodatkowym poziomem pośrednim (tzw. podsekcja). Zestawienie tych poziomów oraz ich oznaczenia kodowe przedstawiają się następująco: kodowe pierwszy sekcja alfabetyczny kod jednoliterowy pośredni podsekcja alfabetyczny kod dwuliterowy drugi dział numeryczny kod dwucyfrowy trzeci grupa numeryczny kod trzycyfrowy czwarty klasa numeryczny kod czterocyfrowy piąty kategoria numeryczny kod pięciocyfrowy szósty podkategoria numeryczny kod sześciocyfrowy

czytaj więcej
Czerwiec
24, 2017

Cele i zadania reklamy cz. II

Stopień osiągnięcia celów stawianych przed reklamą jest miarą skuteczności reklamy. Skuteczność tę można mierzyć i oceniać w różny sposób, a najprostszą metodą oceny jest badanie reakcji potencjalnych odbiorców na działanie reklamy. Pozytywne wyniki zależą tu w dużej mierze od warunków czyniących reklamę skuteczną. Wśród najczęściej podkreślanych cech skutecznej reklamy można wymienić: zrozumiałość i czytelność, przyzwoitość, rzeczowość, uczciwość, wzbudzanie zaciekawienia, wiarygodność i inne.

czytaj więcej
Czerwiec
24, 2017

Istota procesu decyzyjnego

W procesie kierowania wyodrębnia się podmiot kierowania, czyli osobę (lub osoby) kierującą, przedmiot kierowania, którym może być osoba (lub zespół) kierowana, stosunki hierarchiczne zachodzące między nimi oraz cel, do którego kierowanie zmierza. W procesie tym wyróżnić można, opierając się na omówionych już funkcjach kierowania, trzy zasadnicze fazy:

czytaj więcej