Wrzesień
13, 2017

Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna jest działem gospodarki narodowej, którego celem jest zaspokajanie potrzeb materialno-bytowych ludności, wynikających z warunków życia w mieście czy osiedlu. Przedsięwzięcia zaliczane do tradycyjnych zadań gospodarki komunalnej wchodzą w skład różnych sekcji określonych Europejską Klasyfikacją Działalności (EKD). Spotkać je można w sekcji E – Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: w dziale 40 – Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz w dziale 41 – Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody. W sekcji H – znajduje się działalność hotelarska, a w sekcji I – komunikacja miejska. Pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna i indywidualna – obejmuje w zasadzie dwa działy związane z gospodarką komunalną: dział 90 – Odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi sanitarne i pokrewne oraz dział 92 – Działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem. Gospodarka komunalna, jak wynika z podanego podziału, zaspokaja materialno-bytowe potrzeby ludności w zakresie:

czytaj więcej
Wrzesień
11, 2017

Handel – dalszy opis

Zagadnienia polityki rynkowej oraz koordynacji obrotu towarowego i struktury handlu wewnętrznego i nadzoru nad nimi leżą w gestii Ministra Przemysłu i Handlu. Instytucjami handlu wewnętrznego nadzorowanymi przez ministra są: Państwowa Inspekcja Handlowa, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Instytut Gospodarki Materiałowej i inne.

czytaj więcej
Wrzesień
09, 2017

Źródła kapitałów – ciąg dalszy

Odrębną sprawą są kredyty dewizowe dla polskich podmiotów gospodarczych udzielane w ramach linii kredytowych uzgodnionych z polskimi władzami rządowymi, a realizowanych przez banki zagraniczne za pośrednictwem banków polskich. Jako przykłady można tu wymienić:

czytaj więcej
Wrzesień
07, 2017

Dobór formy prawnej działalności podmiotu gospodarczego cz. II

Dobór formy prawnej działalności gospodarczej zależy głównie od rodzaju i rozmiarów działalności oraz od potrzebnego kapitału. Działalność gospodarcza w niewielkim zakresie, polegająca na przykład na wytwórczości, handlu, usługach, prowadzona często osobiście oraz jeśli przedsiębiorstwo zatrudniające dowolną liczbę pracowników jest własnością osoby fizycznej lub prawnej, opiera się na ustawie o działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza wymagająca współdziałania jako właścicieli większej liczby osób fizycznych i prawnych prowadzona jest w formie spółki.

czytaj więcej
Wrzesień
06, 2017

Tworzenie podmiotu gospodarczego

W ramach ustawy o działalności gospodarczej można podejmować każde nie zabronione prawem przedsięwzięcie, pod warunkiem zgłoszenia działalności do ewidencji w urzędzie gminy (miasta). W zawiadomieniu o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej należy podać:

czytaj więcej
Sierpień
19, 2017

Organizacja gospodarki narodowej – ciąg dalszy

Branżami wchodzącymi w skład podanych gałęzi są na przykład: w przemyśle paliw – przemysł koksowniczy, gazowniczy, naftowy, rafineryjny: w przemyśle spożywczym – przemysł mięsny, rybny, mleczarski, młynarski, olejarski: w gospodarce rolniczej – gospodarka ogólnorolnicza, nasienna, ogrodnicza, hodowla ryb: w szkolnictwie zawodowym – szkolnictwo zawodowe dla młodzieży, dla pracujących, specjalne: w lecznictwie zamkniętym – szpitale, zakłady przeciwgruźlicze, lecznictwo uzdrowiskowe. Gałęzie są ponumerowane od 01 do 97, branż oznaczonych liczbami trzycyfrowymi jest natomiast prawie czterysta.

czytaj więcej
Sierpień
18, 2017

POSTĘP ORGANIZACYJNY I JEGO FORMY

Przez postęp organizacyjny należy rozumieć taką zmianę organizacji pracy i produkcji oraz sposobu zarządzania, która powoduje wzrost osiąganych dotychczas efektów gospodarczych najlepiej odpowiadających interesom firmy. Należy tu podkreślić ścisłe powiązanie postępu organizacyjnego z postępem technicznym, gdyż organizacja jest jednym z podstawowych czynników warunkujących efektywność postępu technicznego. Zdarza się bowiem, że wprowadzenie nowoczesnych maszyn i urządzeń bez organizacyjnego przygotowania zakładu do tych zmian nie daje spodziewanych efektów postępu technicznego. Można też spotkać odwrotną sytuację, w której przedsiębiorstwo o przestarzałym parku maszynowym osiąga coraz lepsze wyniki w związku z poprawą organizacji. To powiązanie sprawiło, że w praktyce działalności przedsiębiorstw stosowany jest często termin: postęp techniczno-organizacyjny.

czytaj więcej
Sierpień
16, 2017

Różne rodzaje norm

Elektronizacja oznacza powszechne stosowanie urządzeń opartych na półprzewodnikach, tranzystorach, układach scalonych, a w ostatnich latach – miniprocesorach umożliwiających konstruowanie nowoczesnych urządzeń komputerowych oraz budowę innych urządzeń mikro- elektronicznych. Rozwój elektronizacji przyczynia się do obniżania kosztów komputeryzacji, transportu i telekomunikacji.

czytaj więcej
Sierpień
15, 2017

Rozwiązanie konfliktu jest zakończeniem negocjacji

Komunikowanie się uczestników negocjacji odnosi się do konsultacji wewnętrznej, czyli między członkami zespołów negocjujących, lub do porozumienia się z władzami zwierzchnimi zespołów negocjujących, np. przedstawicieli firmy z radą nadzorczą, delegacji związkowej z centralą związków zawodowych. Tu istotnym elementem jest miejsce prowadzenia negocjacji, które powinno umożliwiać bieżące kontaktowanie się z zespołem decydentów. Sprawne komunikowanie się zależy od działalności obu przewodniczących zespołów negocjacyjnych oraz od technicznych środków komunikacji, np. teleksy, telefaksy i inne środki łączności. Zakłócenia w komunikowaniu się wynikają z braku umiejętności porozumienia się stron uczestniczących bądź z niedostatku środków komunikowania się lub technicznych rozwiązań temu służących.

czytaj więcej
Sierpień
14, 2017

Strategia i zasady negocjacji

Prowadzenie negocjacji zbiorowych polega na dobraniu w skład zespołu negocjacyjnego osób o różnorakich specjalizacjach. Jest to bardzo ważne w negocjacjach ze związkami zawodowymi lub administracją państwową. Zespół powinien starać się poznać stanowisko strony przeciwnej, co ułatwi określenie własnych warunków reprezentowanych w trakcie negocjacji. Istotne jest, aby partnerami w rozmowach były osoby przygotowane pod względem fachowym oraz upoważnione do podejmowania decyzji.

czytaj więcej
Sierpień
12, 2017

Problemy organizacyjne

Sytuację lub zadanie, występujące w trakcie zarządzania i czynności organizacyjnych, które nie może być rozwiązane z pomocą istniejących wzorów i posiadanych zasobów wiadomości, nazywamy problemem organizacyjnym. Rozwiązanie problemu, polegające na znalezieniu racjonalnego sposobu działania, dokonuje się w kilku po sobie następujących działaniach.

czytaj więcej