Wrzesień
22, 2017

Organizacja marketingu w podmiocie gospodarczym cz. II

Kryterium produktu przewiduje przydzielanie poszczególnym pracownikom lub komórkom określonych produktów lub branż produktów, w stosunku do których prowadzą określone działania marketingowe. Zajmują się więc one na przykład programowaniem i planowaniem rozwoju, powstawaniem nowych odmian, wprowadzeniem na rynek, promocją określonego produktu lub grupy produktów.

Obszar działania stanowi kryterium organizacji, jeżeli przedsiębiorstwo działa na wielu rynkach krajowych oraz zagranicznych i ze względu na specyfikę rynków konieczny jest podział zadań na pracowników lub komórki specjalizujące się w obsłudze danego rynku.

Kryterium podziału według segmentu rynku oznacza przydzielenie wszystkich czynności marketingowych do każdego segmentu rynku. Podział ten jest stosowany wówczas, kiedy konsumentów produktów daje się podzielić na kilka wyodrębnionych i zróżnicowanych grup. W organizacji służby marketingowej należy brać pod uwagę możliwość korzystania przez przedsiębiorstwa z wyspecjalizowanych firm konsultingowych lub agencji marketingowych. Często bardziej korzystne okazuje się zlecanie skomplikowanych badań, prowadzenie kampanii reklamowych czy oceny konkurencji tym właśnie firmom, niż tworzyć w służbie marketingowej komórki zatrudniające do tych celów wysoko kwalifikowanych specjalistów.

Między służbą marketingową a innymi komórkami w przedsiębiorstwie zachodzą różnego typu zależności i powiązania. Ścisła zależność jest między komórkami zajmującymi się powstawaniem koncepcji produktu, ulepszaniem produktu dotychczasowego, komórkami sprzedaży a służbą marketingową. Elementem umacniającym współpracę różnych komórek przedsiębiorstwa ze służbą marketingową jest orientacja rynkowa przedsiębiorstwa.

Kontrola marketingu polega głównie na kontroli tej działalności, która ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia podstawowych celów marketingowych. Kontroli tej podlega na przykład udział produktów na rynku, wykonanie planowanej sprzedaży, ceny i ich konkurencyjność, skuteczność i efektywność działań promocyjnych. Niektóre zagadnienia poddawane są kontroli stałej, np. wielkość sprzedaży, inne zaś podlegają kontroli okresowej lub kontrolowane są w uzasadnionych wypadkach, np. w wypadku sygnału o braku efektów określonej dziedziny działania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>