Wrzesień
13, 2017

Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna jest działem gospodarki narodowej, którego celem jest zaspokajanie potrzeb materialno-bytowych ludności, wynikających z warunków życia w mieście czy osiedlu. Przedsięwzięcia zaliczane do tradycyjnych zadań gospodarki komunalnej wchodzą w skład różnych sekcji określonych Europejską Klasyfikacją Działalności (EKD). Spotkać je można w sekcji E – Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: w dziale 40 – Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz w dziale 41 – Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody. W sekcji H – znajduje się działalność hotelarska, a w sekcji I – komunikacja miejska. Pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna i indywidualna – obejmuje w zasadzie dwa działy związane z gospodarką komunalną: dział 90 – Odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi sanitarne i pokrewne oraz dział 92 – Działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem. Gospodarka komunalna, jak wynika z podanego podziału, zaspokaja materialno-bytowe potrzeby ludności w zakresie:

– dostarczania energii elektrycznej, gazowej i cieplnej oraz zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków,

– zapewnienia transportu i komunikacji na terenie miasta i aglomeracji miejskiej,

– dbałości o tereny zielone i wypoczynkowe na obszarze aglomeracji miejskiej,

– świadczenia innych usług przez zakłady komunalne, np. przez hotele, pralnie, łaźnie, krematoria.

Powiązanie gospodarki komunalnej z innymi działami gospodarki narodowej następuje na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Na przykład gospodarka komunalna dostarcza przemysłowi i innym działom gospodarki narodowej energii cieplnej, gazu i wody, przemysł zaopatruje natomiast gospodarkę komunalną w maszyny i urządzenia do oczyszczania miasta i inne materiały do realizacji jej zadań. Budownictwo zapewnia wykonawstwo robót budowlanych i remontowych, transport organizuje przemieszczenie dóbr i ludności oraz zapewnia utrzymanie dróg, handel organizuje zaopatrzenie w potrzebne gospodarce komunalnej materiały i towary.

Od 1990 r. następowało przejmowanie mienia komunalnego przez gminy oraz ich związki na podstawie obowiązujących postanowień prawnych. W wyniku tego nastąpiła zasadnicza zmiana w strukturze własności jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką komunalną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>