Czerwiec
24, 2017

Organizacja gospodarki narodowej

Gospodarką narodową nazywamy całą działalność gospodarczą prowadzoną w danym kraju, związaną z oddziaływaniem ludzi na zasoby materialne w zakresie wytwarzania, obrotu towarowego i konsumpcji, a także działalność we wszystkich dziedzinach gospodarstwa krajowego. Gospodarka narodowa obejmuje zbiór wszystkich podmiotów gospodarczych oraz organizacji i instytucji współpracujących, a także wszystkie zależności i sprzężenia zwrotne między nimi zachodzące.

Podział gospodarki narodowej można przeprowadzić według różnych kryteriów, najczęściej czyni się to na podstawie kryteriów ekonomicznego i organizacyjnego. Ekonomiczny podział gospodarki narodowej przeprowadzany był do początku 1995 r. według charakteru działalności: na działy, gałęzie i branże. Gospodarka narodowa obejmowała następujące działy:

– przemysł,

– budownictwo,

– rolnictwo,

– leśnictwo,

– transport,

– łączność,

– handel,

gospodarka komunalna i mieszkaniowa,

– nauka i rozwój techniki,

– oświata i wychowanie,

– kultura i sztuka,

– ochrona zdrowia i opieka społeczna,

– kultura fizyczna, turystyka i wypoczynek,

administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości,

– finanse i ubezpieczenia,

– organizacje społeczne, polityczne, związków zawodowych i inne,

– pozostałe gałęzie produkcji materialnej i branże usług niematerialnych.

Działy gospodarki narodowej podzielone były na gałęzie, a te z kolei – na branże.

Gałęzie obejmują przedsiębiorstwa wytwarzające produkcję o podobnym przeznaczeniu, stosujące zbliżony proces technologiczny lub rodzaj przerabianego surowca, oraz jednostki organizacyjne o zbliżonym zakresie działania lub świadczonych usług niematerialnych. Przykładami gałęzi są: przemysł paliw, przemysł spożywczy, gospodarka rolnicza, szkolnictwo zawodowe, lecznictwo zamknięte.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>