Grudzień
04, 2015

Inspektorzy sanitarni

Państwowa Inspekcja Sanitarna swym zakresem działania obejmuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów sanitarnych, w tym także dotyczących higieny pracy. Organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej są terenowi inspektorzy sanitarni, a ich aparatem pracy – stacje sanitarno-epidemiologiczne. Inspektorzy sanitarni:

– opiniują projekty budowy zakładów pracy pod względem wymagań sanitarnych, szczególnie z zakresu higieny pracy i kontrolują, czy budowa przebiega zgodnie z tymi wymaganiami:

– przeprowadzają akcje zmierzające do zwalczania chorób zawodowych:

– wydają decyzje służące usunięciu uchybień w zakresie wymagań sanitarnych i mogących powodować choroby zawodowe:

– mogą stosować środki przymusu, np. grzywny, w celu wyegzekwowania wydanych zaleceń:

– mogą wydać zarządzenie o unieruchomieniu zakładu, jeżeli nie jest możliwe natychmiastowe usunięcie uchybień w zakresie wymogów sanitarnych.

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) prowadzi swą działalność przez okręgowe dozory techniczne, rejonowe dozory techniczne i specjalistyczne organy dozoru technicznego. Dozorowi technicznemu podlegają kotły parowe i wodne, zbiorniki ciśnieniowe, wytwornice acetylenowe oraz urządzenia dźwigowe, np. dźwigi, suwnice, wyciągi, windy. Celem dozoru jest zapewnienie bezpiecznego stanu technicznego tych urządzeń.

Nadzór budowlany sprawują wydziały architektury i nadzoru budowlanego terenowych organów administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego. Chodzi tu o przestrzeganie prawa budowlanego, zawierającego przepisy związane z ochroną zdrowia lub życia ludzkiego. Nadzór ma charakter zapobiegawczy, w postaci udzielania zezwoleń na roboty budowlane lub rozbiórkowe, oraz bieżący – kontrola wykonywanych robót budowlanych.

Organem nadzoru i kontroli nad działalnością finansowo-budżetową organów samorządu terytorialnego są regionalne izby obrachunkowe. Sprawują one kontrolę gospodarki finansowej gmin i związków gmin, zwłaszcza w sprawach budżetowych. Prezesów regionalnych izb obrachunkowych powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Finansów.

Kontrolę finansową i podatkową w stosunku do całej gospodarki narodowej wykonuje Minister Finansów oraz podległe mu urzędy i izby skarbowe, o czym będzie mowa w następnym rozdziale.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>