Grudzień
12, 2015

Badania marketingowe

Pojęciem badań marketingowych określa się celowo prowadzone działania obejmujące gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji potrzebnych do podejmowania decyzji marketingowych. Badania te może prowadzić przedsiębiorstwo lub wyspecjalizowane w tym zakresie instytuty, agencje i inne organizacje. Badania marketingowe prowadzone są według określonych zasad i za pomocą różnych metod.

Za podstawę podziału badań marketingowych można przyjąć rodzaj badań, wyodrębniony według różnych kryteriów, oraz metody stosowane w badaniach, które zostaną bliżej omówione w następnym punkcie. Ze względu na cel wyróżnia się badania diagnostyczne, pozwalające rozpoznać badane zjawisko oraz jego uwarunkowanie, badania prognostyczne, przewidujące przypuszczalne lub najbardziej prawdopodobne kształtowanie się badanych zjawisk rynkowych w przyszłości, oraz badania kontrolne, oceniające wyniki działań związanych z rynkiem.

Z uwagi na zmienność badanych czynników wyodrębnia się badania strukturalne i koniunkturalne. Badania strukturalne obejmują na przykład swym zasięgiem analizę produktu, kanały dystrybucji, strukturę segmentu rynku i inne czynniki nie podlegające zmianom lub zmieniające się w długim przedziale czasowym. Badania koniunkturalne dotyczą czynników zmieniających się w krótkim okresie, np. cen, wielkości sprzedaży, kosztów promocji, konkurencji.

Mówi się również o badaniach standardowych, których wyniki można ująć w formie liczbowej lub konkretnych informacji, np. cena, wielkość sprzedaży, liczba kanałów dystrybucji, zasięg geograficzny rynku, okresy sprzedaży, oraz o badaniach motywacyjnych mających wyjaśnić przyczyny lub motywy postępowania, np. dlaczego konsumenci kupują określone produkty lub ich nie kupują.

Zakres badań zależy głównie od celu badania i wielkości przedsiębiorstwa. W małym i średnim przedsiębiorstwie zakres badań marketingowych ma znacznie mniejszy zasięg niż w przedsiębiorstwach większych. Do zakresu badań marketingowych wchodzą zazwyczaj badania związane z produktem, segmentem rynku, cenami produktów, kanałami i sposobami dystrybucji, konkurencją na rynku, postrzeganiem przedsiębiorstwa na rynku (image), promocją.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>