Grudzień
13, 2015

Badania marketingowe – kontynuacja

W badaniach marketingowych można wyodrębnić wiele etapów w różny sposób pogrupowanych. Najczęściej bierze się pod uwagę chronologię działań i stosuje się następujący podział na etapy badań marketingowych:

– przygotowanie badania,

– zebranie, gromadzenie i przetworzenie informacji,

– analiza wyników informacji i ich interpretacje,

– opracowanie wniosków.

Etap pierwszy, polegający na przygotowaniu badania, obejmuje przede wszystkim określenie problemu i zakresu badania. Należy określić program badań, środki finansowe potrzebne do badań i sprawdzić możliwość ich zaangażowania oraz ustalić warunki potrzebne do przeprowadzenia badań. Związany z tym jest wybór metod i technik przeprowadzenia badań i gromadzenia informacji. Przygotować należy pracowników oraz środki techniczne niezbędne do badań.

Etap drugi, obejmujący zebranie, gromadzenie i przetworzenie informacji, jest zwykle etapem najbardziej pracochłonnym oraz kosztownym i polega na przeprowadzeniu badań stosownie do celu określonego w etapie poprzednim. Następuje tu zbieranie informacji za pomocą różnych metod i technik, ich gromadzenie, segregowanie, zestawianie oraz przetwarzanie, zwykle za pomocą komputerów.

Następny etap, polegający na analizie wyników informacji i ich interpretacji, wymaga uprzedniej kontroli uzyskanych informacji, głównie pod względem ich wiarygodności i logiczności powiązań. Potem następuje analiza przyczynowo-skutkowa uzyskanych wyników oraz ich interpretacja, polegająca na wyjaśnieniu powiązań i ich skutków.

Ostatnim etapem jest opracowanie wyników badania, które polega na ich przedstawieniu w sposób uporządkowany, czytelny dla decydenta. Końcowy rezultat badań obejmujący wnioski z zebranego materiału stanowi podstawę do podejmowania decyzji marketingowych, które stanowią istotę badań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>