Czerwiec
25, 2017

Administracja państwowa i jej organizacja cz. III

Ministerstwo Skarbu Państwa ma za zadanie prowadzenie polityki państwa w zakresie gospodarowania mieniem stanowiącym własność państwa (Skarbu Państwa) oraz państwowych osób prawnych. Do jego obszaru działania należy również zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa oraz problematyka prywatyzacji mienia państwowego, ochrona interesów Skarbu Państwa przy prywatyzacji i koordynacja działań w tym zakresie. Szczegółowy zakres działania ministerstwa Skarbu Państwa obejmuje m.in.:

– przedkładanie Radzie Ministrów i z jej upoważnienia Sejmowi sprawozdań o stanie mienia Skarbu Państwa oraz zakresu i ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji majątku państwowego,

– sporządzanie opracowań dotyczących projektów i kierunków prywatyzacji majątku państwowego,

– przedstawianie Radzie Ministrów projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony interesów Skarbu Państwa,

– prowadzenie zbiorczej ewidencji majątku Skarbu Państwa,

– kontrola wykonywania zadań i wykorzystania uprawnień w zakresie przekształceń własnościowych,

– tworzenie, likwidacja, łączenie, dzielenie i przekształcanie państwowych osób prawnych oraz powoływanie i odwoływanie ich organów,

– zgłaszanie sprzeciwu wobec czynności państwowych osób prawnych (w tym banków i zakładów ubezpieczeń) w zakresie rozporządzania rzeczowymi składnikami majątku trwałego.

– Ministerstwo Sprawiedliwości nadzoruje prokuratury, więzienia i domy poprawcze oraz zajmuje się problematyką sądownictwa.

– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest resortem o najszerszym i najbardziej zróżnicowanym zakresie działania. Zajmuje się ono policją, państwową strażą pożarną, służbą graniczną, służbą więzienną, gospodarką przestrzenną, wyznaniami i innymi zagadnieniami. Ze względu na niezwykle szeroki obszar działania, podany zostanie zakres kompetencji tego resortu, który obejmuje m.in.:

– prowadzenie polityki rządu w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego,

– nadzór nad działalnością Policji Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej,

– sprawy z zakresu kontroli ruchu granicznego, wjazdu, przejazdu i pobytu cudzoziemców,

– koordynacja działań w razie klęsk żywiołowych i innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu,

– cywilna ochrona ludności, mienia i środowiska w okresie pokoju i wojny,

– działania mające na celu ochronę tajemnicy państwowej i służbowej,

– wykonywanie nadzoru i koordynowanie działalności terenowych organów rządowej administracji ogólnej,

– sprawy podziału terytorialnego kraju,

– problematyka mniejszości narodowych,

– sprawowanie państwowego nadzoru budowlanego,

– wykonywanie zadań w dziedzinie stosunków państwa z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi,

– nadzór nad szkołami i jednostkami badawczo-rozwojowymi, których działalność dotyczy zwłaszcza ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony granicy państwa i ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej itp.,

– wspieranie działalności na rzecz przeciwdziałania przestępczości i zjawiskom kryminogennym.

– Ministerstwo Spraw Zagranicznych pośredniczy w kontaktach polskich organów państwowych z ich zagranicznymi odpowiednikami oraz nadzoruje działalność polskich ambasad i konsulatów, których obowiązkiem jest udzielanie pomocy Polakom za granicą.

– Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej zajmuje się inicjowaniem polityki państwa w sferze organizacji transportu lądowego, morskiego i powietrznego. Organ ten koordynuje przedsięwzięcia w tym zakresie, czego przykładem może być rozwój budowy autostrad, restrukturyzacja kolei i linii lotniczych. Poza tym w zakres działania tego resortu wchodzi problematyka rybołówstwa morskiego.

– Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej zajmuje się zakładami opieki zdrowotnej (przychodnie, szpitale, kliniki), działalnością służby zdrowia i jej efektywnością, stopniem zaspokojenia w tym zakresie oraz szkolnictwem medycznym (różnych szczebli).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>