Czerwiec
24, 2017

Przemieszczanie, oczekiwanie i składowanie

Na kartach i wykresach przebiegu stanowiących przejrzystą formę przedstawiania w sposób usystematyzowany i chronologiczny badanych operacji lub czynności stosuje się symbole graficzne przedstawione na rys. 16.

Operacje, czyli zdarzenia, polegają na celowej zmianie kształtu, własności fizycznych, chemicznych lub stanu przedmiotu pracy, na połączeniu go z innymi przedmiotami (montaż) lub oddzieleniu od nich (demontaż), albo też na przygotowaniu go do innych operacji.

Za operację uważa się również wszelkie inne czynności wykonywane na stanowisku pracy, przekazywanie lub odbieranie informacji albo emisję lub inną operację związaną z dokumentem, jeżeli przedmiotem badania są czynności administracyjne.

Kontrola jest wówczas, gdy przedmiot jest sprawdzany pod względem identyczności lub kontrolowany ze względu na ilość lub jakość którejkolwiek z jego cech. Przemieszczanie następuje wtedy, gdy przedmiot podlegający badaniu ulega przesunięciu z miejsca na miejsce. Symbol ten oznacza transport, przenoszenie przedmiotu pracy, a także każdą drogę człowieka poza stanowisko pracy, jeżeli badaniu podlegają czynności ludzkie.

Przemieszczenie pod obciążeniem oznaczane jest zakreskowaną strzałką. Występuje ono wówczas, gdy pracownik przechodzi z jednego stanowiska na inne, niosąc określony przedmiot, lub w wypadku ruchu załadowanego środka transportu.

Oczekiwanie następuje wtedy, gdy warunki nie pozwalają na wykonanie lub nie wymagają wykonania następnej planowanej czyn ności i oznacza ono stan bezczynności człowieka, postoju maszyny lub spoczynku przedmiotów pracy.

Składowanie (magazynowanie) polega na przechowywaniu przedmiotu i zabezpieczeniu go przed zabraniem przez osoby niepowołane. Manipulacja jest to czynność na jednym stanowisku pracy, np. podniesienie, opuszczenie, zamocowanie przedmiotu pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>