Grudzień
01, 2015

Karta przebiegu czynności (KPC)

Karta przebiegu czynności (KPC) jest to arkusz, na którym rejestruje się graficznie, a często uzupełnia opisem, czynności wykonywane kolejno przez jednego lub kilku robotników w trakcie badanego procesu. Arkusz taki może również zawierać – oprócz symboli graficznych – czas trwania czynności, odległości przebyte w trakcie czynności, opis słowny i wyszczególnienie stosowanego sprzętu. Do karty czynności dołącza się zwykle szkic drogi, jaką robotnik przebywa wykonując badane czynności.

Zespół pracowników warsztatu mechanicznego ma wykonać partię wałków do silników, składającą się z 10 szt. Jeden z pracowników pobiera pręty stalowe w magazynie i przewozi je wózkiem akumulatorowym do stanowiska piły mechanicznej, na której tnie się pręty na odpowiednie odcinki.

Po przygotowaniu odcinków następuje kontrola ich wymiarów za pomocą liniału, a po kontroli pręty przewożone są wózkiem ręcznym w bezpośrednie sąsiedztwo tokarki, na której toczy się wałki.

Po wytoczeniu wałków kontroluje się ich wymiary suwmiarką i przewozi wałki do pieca do obróbki cieplnej, w którym można umieścić jednorazowo wszystkie wałki. Kiedy upłynie czas przebywania w piecu, przewidziany instrukcją technologiczną, wałki wyjmuje się i poddaje studzeniu. Po ostudzeniu następuje kontrola twardości wałków i ich przekazanie do szlifowania.

Po zakończeniu operacji szlifowania na szlifierce wszystkie wałki przekazywane są do punktu odbioru kontroli jakości, gdzie oczekują na ostateczną kontrolę jakości przeprowadzaną za pomocą suwmiarki i mikromierza. Wałki odpowiadające warunkom technicznym przewożone są do magazynu i tam przechowywane. Transport do szlifierki, na stanowisko odbioru jakościowego i do magazynu odbywa się wózkiem ręcznym.

Odległość między poszczególnymi obiektami, podanymi w niniejszym przykładzie, wynosi: między magazynem a piłą – 200 m, piłą a tokarką – 20 m, tokarką a piecem do obróbki cieplnej – 40 m, piecem a szlifierką – 15 m, szlifierką a stanowiskiem odbioru jakości – 10 m, stanowiskiem kontroli jakości a magazynem – 50 m.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>