Grudzień
20, 2015

Analiza wartości

Jedną z nowocześniejszych metod wprowadzania innowacji w różnych działach gospodarowania jest metoda analizy wartości, nazywana często w skrócie metodą AW. Najbardziej charakterystyczną cechą analizy wartości jest myślenie kategoriami funkcji badanego obiektu.

czytaj więcej
Grudzień
20, 2015

Dobór środków reklamy cz. II

Nadawcy reklamy wykorzystują różne formy i sposoby przekazywania informacji reklamowych, by zwrócić uwagę potencjalnych nabywców i zainteresować ich treścią reklamy. Sięga się tu do takich atrybutów, jak barwa, kształt, oświetlenie, dźwięk, różnorakie skojarzenia i inne, które wzmagają funkcję przyciągania uwagi. Często wykorzystuje się związek określonych odbiorców reklamy z ich własnymi cechami psychicznymi i wtedy wskazuje się na przykład, że oferowany towar może być wyznacznikiem prestiżu, wyrazem poziomu kulturalnego, symbolem dojrzałości, wpływa na nastrój nabywcy.

czytaj więcej
Grudzień
20, 2015

Strategia kierowania – ciąg dalszy

Na techniki kierowania składają się bardzo szczegółowe i konkretne sposoby realizowania zasad kierowania oraz wiele różnych bodźców (materialnych i niematerialnych) stosowanych przez przełożonych i warunki ich stosowania, by skłonić podwładnych do wypełnienia ich zadań. Wybór określonej techniki kierowania wpływa na skuteczność i ekonomiczność działania oraz na osiągnięcie wyznaczonych celów. W kierowaniu na przykład pracą ludzi zatrudnionych w procesie wytwórczym, technika kierowania opiera się na przesłankach technicznych i fizjologicznych. Koncepcja ta łączy w sobie określone wymagania wobec pracownika, zaznajomienie go z zadaniami i sposobami wykonania oraz stworzenie odpowiednich warunków pracy pod względem technicznym i fizjologicznym z egzekwowaniem należytego wykonania zadań za ekwiwalentną zapłatę. Do technik kierowania w szerszym ujęciu można zaliczyć takie metody, jak programowanie liniowe, metody sieciowe, mierzenie czasu pracy, które zostały już scharakteryzowane.

czytaj więcej
Grudzień
20, 2015

Przebiegi towarów

Przebiegiem towarów nazywamy całość działań i warunków pozwalających na przesunięcie produktów od ich producenta do konsumenta lub końcowego odbiorcy, w wypadku dostaw produktów na cele inwestycyjne albo do dalszego przerobu. System przebiegu towaru, który tworzą uczestnicy kanału dystrybucji, obejmuje cały łańcuch zdarzeń umieszczonych w konkretnej przestrzeni i w określonym czasie. Przestrzenny aspekt przebiegu towarów wyraża się w pokonywaniu odległości między uczestnikami kanału dystrybucji a konsumentem, czasowy zaś – w terminowym realizowaniu zapotrzebowania kolejnych ogniw. Przebiegi towarowe angażują nakłady materialne i nakłady pracy, powodując powstanie określonych kosztów. W trakcie przebiegów towarowych korzysta się z potrzebnych do tego celu środków i tras transportowych, magazynów i środków pomocniczych, tak aby towary mogły bez zakłóceń dotrzeć do ostatecznego nabywcy.

czytaj więcej
Grudzień
19, 2015

Aparat kontroli państwowej cz. II

Szeroko rozumiany aparat kontroli państwowej obejmuje również wiele specjalistycznych organów kontroli działających w ramach poszczególnych ministerstw albo stanowiących wyodrębnione instytucje lub urzędy powołane do nadzoru i kontroli wyznaczonych obszarów działalności państwa i gospodarki narodowej. Najważniejsze z nich zostaną tu w skrócie scharakteryzowane.

czytaj więcej
Grudzień
19, 2015

Organy samorządu terytorialnego

Wspólnotę samorządową tworzą z mocy prawa mieszkańcy gminy na określonym terytorium. Gmina ma osobowość prawną i zaspokaja zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej. Do zadań gminy należą sprawy gospodarki terenami i ochrony środowiska, gminnych dróg i organizacji ruchu drogowego, wodociągów i kanalizacji, ochrony zdrowia, lokalnej komunikacji, pomocy społecznej, szkól podstawowych i przedszkoli, bibliotek komunalnych, zieleni miejskiej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz wiele innych.

czytaj więcej
Grudzień
19, 2015

Podstawowe techniki organizatorskie cz. III

Normatyw czasu dla badanej czynności oblicza się jako średnią arytmetyczną z pomiarów ujętych w szeregu chronometrażowym, po doprowadzeniu tego szeregu do wyznaczonej zwartości. Obserwacja ciągła służy do ustalenia wykorzystania czasu roboczego, osoba obserwująca przebieg pracy jest więc ciągle obecna przy obserwowanym stanowisku i stąd nazwa tej metody. Metodą tą określa się czas trwania poszczególnych czynności oraz czas przerw. Metoda ta znana jest również pod nazwą fotografii dnia roboczego. W zależności od obiektu badania i sposobów pomiarów rozróżnia się indywidualną i zespołową (grupową) fotografię dnia roboczego.

czytaj więcej
Grudzień
18, 2015

Psychologia negocjacji

Jak już wspomniano, negocjacje są formą kontaktów między ludźmi i z tego względu na ich przebieg i rezultaty istotny wpływ mają czynniki psychiczne uczestników negocjacji. Można tu wymienić indywidualne cechy negocjatora, takie jak: osobistą umiejętność nawiązywania kontaktów, umiejętność perswazji, wolę przystępowania do negocjacji z dobrą intencją i pragnieniem rozwiązania konfliktu oraz dostrzeganie związków między różnymi tematami będącymi przedmiotem negocjacji i inne.

czytaj więcej
Grudzień
18, 2015

Znak firmowy

Wielu wytwórców oznacza swe produkty specjalną symboliką, czyli marką, która może zawierać nazwę i znak firmy. Znak firmowy, określany nieraz jako logo firmy (gr. logos – słowo, myśl), zamieszczony na produkcie, to znak towarowy, którego celem jest identyfikowanie dobra określonego producenta lub firmy handlowej i odróżnianie go od podobnych wyrobów innych producentów. Znakiem towarowym (firmowym) może być każdy znak nadający się do odróżnienia towarów lub usług. Może nim być rysunek, ornament, kom- pozycja kolorystyczna, specjalny kształt liter nazwy firmy, forma plastyczna, a nawet melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

czytaj więcej
Grudzień
18, 2015

Rodzaje reklam

Reklama kinowa wykorzystuje połączenie dużego obrazu oraz dźwięku, koloru i ruchu, przez co działa jednocześnie na zmysł wzroku i słuchu. Jest to reklama bardzo sugestywna, gdyż może przedstawiać reklamowany przedmiot w trakcie działania, konsumowania lub w innych sytuacjach atrakcyjnych dla odbiorcy.

czytaj więcej
Grudzień
15, 2015

Uczestnicy kanałów dystrybucji

Uczestnicy kanałów dystrybucji oraz zachodzące między nimi zależności są istotnym czynnikiem, który przyczynia się do osiągnięcia zasadniczych celów doprowadzenia produktów do konsumenta. W wyborze tych uczestników producent powinien brać pod uwagę ich renomę na rynku, staż w danej branży, łatwość współpracy, a przede wszystkim możliwość zwiększenia sprzedaży. Niezbyt wysoka jakość usług pośredników wpływa negatywnie na image producenta. Uczestnicy kanałów dystrybucji pełnią wiele istotnych funkcji, niezmiernie ważnych dla samego producenta. Oprócz przemieszczenia towaru do konsumenta, pośrednicy harmonizują ofertę towarową i potrzeby odbiorców, np. przez przekształcenie asortymentu produkcyjnego w asortyment handlowy, przekazują producentowi informacje przydatne do programowania produkcji, informują o oferowanych produktach, ustalają warunki kupna-sprzedaży i wpływają na kształtowanie cen, podejmują ryzyko związane z dystrybucją itp. Asortyment produkcyjny, określany przez produkty zakładu wytwórczego, jest stosunkowo ubogi, mało zróżnicowany, gdyż reprezentuje profil wytwórczy danego producenta, wynikający często z jego specjalizacji. Chodzi o to, by asortyment ten znalazł się w grupie innych produktów, zróżnicowanych i odpowiednio przygotowanych do potrzeb klienta, gdyż wtedy może zaspokoić odczuwaną przez konsumenta potrzebę. Jest to główna przesłanka tworzenia asortymentu handlowego, tj. odpowiednio zestawionego zbioru różnego rodzaju towarów.

czytaj więcej
Grudzień
15, 2015

Dobór i doskonalenie kadry kierowniczej cz. II

Wzrastająca złożoność procesów gospodarczych i marketingowy kierunek zarządzania powodują, że rozwiązywanie problemów w sferze organizacji i zarządzania staje się coraz trudniejsze i wymaga wsparcia kadry kierowniczej przez doradców. Doradztwo na rzecz kadry kierowniczej przez profesjonalne firmy konsultingowe jest świadczeniem niezależnych i obiektywnie uzasadnionych porad oraz udzielaniem pomocy w rozwiązywaniu problemów w zarządzaniu. Zawiera ono zazwyczaj rozpoznanie problemu i przedstawienie szans jego rozwiązania oraz opracowanie zaleceń podjęcia odpowiednich działań i udzielenie pomocy w ich realizacji.

czytaj więcej