Grudzień
05, 2015

Żródła informacji cz. II

Literatura patentowa obejmuje opisy patentowe i inne publikacje dotyczące wynalazczości. Patent jest to dokument stwierdzający własność wynalazku i wyłączne prawo jego stosowania. Chodzi tu o prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy. Właściwym organem do wydawania dokumentów patentowych jest w Polsce Urząd Patentowy. Ponieważ opis patentowy, zawierający charakterystykę obiektu będącego przedmiotem patentu, jest najczęściej publikacją dotyczącą nowego rozwiązania technicznego, a często jedyną, pełni on funkcję niezastąpionego i nadzwyczaj ważnego źródła informacji.

Cennym źródłem informacji może być również literatura firmowa. Obejmuje ona katalogi, prospekty, biuletyny, materiały ofertowe i inne wydawane przez poszczególnych producentów lub organizacje handlowe.

Do grupy źródeł dokumentalnych niepiśmienniczych można zaliczyć na przykład dokumentację projektowo-konstrukcyjną, filmy naukowe i techniczne, taśmy magnetofonowe i magnetowidowe, wzorce, modele itp. W wypadku konkretnego wyrobu bardzo ważnym źródłem informacji są takie same lub podobne wyroby produkowane przez inne przedsiębiorstwa. Ma to szczególne znaczenie w porównywaniu bieżąco produkowanych wyrobów z wyrobami o poziomie światowym wytwarzanymi za granicą.

W drugiej grupie źródeł informacji, tj. w źródłach niedokumental- nych, na podkreślenie zasługują konferencje, kongresy, zjazdy, sympozja oraz osobiste kontakty i rozmowy, w trakcie których można zdobyć potrzebne wiadomości. Do tej grupy zalicza się również targi i wystawy, na których można uzyskać informacje interesujące prowadzących działalność gospodarczą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>