Grudzień
01, 2015

Rodzaje różnych kart w pracy

Karta przebiegu materiału (KPM) pokazuje szczegółowo czynności i zdarzenia, jakie zachodzą w stosunku do przedmiotu pracy (materiału, półwyrobu itp.) w trakcie jego przepływu przez zakład lub wydział.

Karta czynności obu rąk (KCOR) służy do rejestrowania z osobna czynności lewej i prawej ręki pracownika zatrudnionego na badanym stanowisku pracy i jest podstawą przeprowadzenia szczegółowej analizy pracy na tym stanowisku.

Karta obiegu dokumentu (KOD) obrazuje drogę przebywaną przez dokument. Stosowana jest ona w badaniu i usprawnieniu pracy biurowej. Formularze używane do przedstawienia przebiegu materiału (KPM), czynności obu rąk (KCOR) lub obiegu dokumentów (KOD) mają podobny układ, jak karta przebiegu czynności (KPC) przedstawiona we wzorze 5.

Czynności zarejestrowane w trakcie badania można podzielić na czynności użyteczne, w czasie których obserwowany przedmiot podlega obróbce, przemieszczeniu łub kontroli, oraz na takie, które hamują przebieg i można je uważać za czynności nieproduktywne. Etap krytycznej oceny służy do tego, by wyraźnie stwierdzić, które czynności są niezbędne, a z których należy zrezygnować. Analiza przeprowadzana na tym etapie powinna doprowadzić do:

– wyeliminowania zbędnych operacji badanego procesu,

– połączenia niezbędnych operacji procesu we wszystkich tych wypadkach, w których jest to możliwe,

– zmiany kolejności lub uproszczenia sposobu wykonywania elementów procesu.

Dla przeprowadzenia zmian, krytyczna ocena badanego procesu powinna polegać na kompleksowej analizie według następujących kryteriów:

– celu, w jakim czynność (operacja) jest wykonywana,

– materiału (tworzywa), z którego badany przedmiot jest wykonany,

– wzoru wyrobu,

– kolejności wykonania (przebiegu),

– miejsca, w którym czynność wykonano,

– sprzętu (wyposażenia), za pomocą którego wykonano,

– sposobu wykonania,

– osoby wykonawcy.

Każdy z podanych czynników analizowany jest z pomocą dwóch grup pytań. Pierwsza grupa pytań, dotycząca opisu i uzasadnienia metody, służy do charakterystyki metody dotychczasowej, druga grupa pytań służy do analizy kierunków usprawnień i dotyczy ustalenia nowych wariantów i wyboru wariantu optymalnego. Schemat krytycznej oceny i analizy zawierającej wspomniane pytanie przedstawione jest w tabeli 9.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>