Grudzień
11, 2015

Podstawowe zasady organizacji pracy

Podstawowymi czynnikami procesu produkcji są: ziemia, praca i kapitał. Ziemia, w tym znaczeniu, to nie tylko powierzchnia gruntów, ale również płody rolne, dobra materialne i surowce mineralne uzyskiwane z eksploatacji złóż zalegających w skorupie ziemskiej. Praca, określana również siłą roboczą, występuje w postaci sensownie wydatkowanego wysiłku fizycznego lub intelektualnego człowieka. Kapitał może mieć postać dóbr gospodarczych tworzących dalsze wartości, np. materiałów i półfabrykatów przeznaczonych do dalszego przerobu, środków produkcji, czyli maszyn, urządzeń itp. Ziemia i kapitał to czynniki rzeczowe produkcji, praca zaś jest czynnikiem osobowym. Warunkiem sprawnego przebiegu procesu gospodarczego jest takie scalenie tych wszystkich czynników, by współdziałając w sposób racjonalny i celowy zmierzały do osiągnięcia wytyczonego zadania. Elementem, który wiąże czynniki procesu gospodarczego w dążeniu do określonego celu, jest organizacja pracy.

Istota organizacji pracy wynika z jej zasadniczej treści, jaką jest łączenie czynnika osobowego i czynników rzeczowych procesu pracy dla osiągnięcia zamierzonego celu.

Rola organizacji w procesach pracy polega głównie na wiązaniu i wzajemnym dostosowaniu indywidualnych działań poszczególnych wykonawców w celu wykonania wyznaczonych zadań. W procesie pracy osiąga się to głównie w wyniku takiego podziału pracy pomiędzy jej wykonawców, który prowadzi do uproszczenia i zharmonizowania procesu pracy, określenia najlepszych metod i środków wykonywania pracy oraz stworzenia warunków zgodnych z zasadami ergonomii. Wiąże się to z możliwie jak najlepszym w istniejących warunkach wykorzystaniem pracowników i ich kwalifikacji oraz maszyn i urządzeń, a także z racjonalnym spożytkowaniem surowców i materiałów dla osiągnięcia zamierzonego celu. Celem tym może być na przykład wytworzenie określonej produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym lub wyznaczonej wartości usług w przedsiębiorstwie usługowym bądź osiągnięcie określonej wysokości obrotu towarowego w handlu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>