Grudzień
06, 2015

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski jest bankiem emisyjnym, centralną instytucją kredytową o charakterze regulacyjnym, centralną instytucją dewizową, jest bankiem banków. Te funkcje przyznane wyłącznie Narodowemu

Bankowi Polskiemu (NBP) sprawiły, że jest on bankiem centralnym państwa. Sprawuje nadzór nad wszystkimi bankami działającymi w Polsce i współdziała w kształtowaniu polityki gospodarczej i pieniężno- -kredytowej państwa, ma na celu umocnienie pieniądza polskiego. Do wzrostu roli NBP, jako banku centralnego, przyczynia się jego wyłączenie spod podległości Ministra Finansów i podporządkowanie Sejmowi, co gwarantuje pełną samodzielność banku.

NBP wykonuje swe zadania przez centralę banku i 49 oddziałów okręgowych, umiejscowionych w miastach wojewódzkich. Bankiem tym kieruje prezes powoływany przez Sejm na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Przy Prezesie NBP działają Rada Naukowa i Rada Ekonomiczna jako organy opiniodawczo-doradcze. Prezes NBP odpowiada za swą działalność przed Sejmem i dlatego może być przesłuchiwany przez komisje sejmowe oraz jest adresatem interpelacji i zapytań poselskich. Z zajmowanej przez NBP pozycji banku centralnego wynikają różnorakie zadania, a do podstawowych zadań NBP należą między innymi:

– czuwanie nad realizacją uchwalonej przez Sejm polityki pieniężno-kredytowej,

– emitowanie pieniądza,

– ustalanie, w porozumieniu z Ministrem Finansów, wzorów i nominałów banknotów i monet oraz zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych,

– wykonywanie obsługi bankowej budżetu państwa,

– ustalanie form, trybu i zasad udzielania kredytu refinansowego bankom oraz udzielanie tego kredytu,

– określanie wysokości oraz gromadzenie rezerw obowiązkowych innych banków,

– sporządzanie planu kredytowego i opracowanie założeń polityki pieniężno-kredytowej państwa, a po uzyskaniu opinii Rady Ministrów, przedstawienie go Sejmowi,

– współdziałanie z Ministrem Finansów w opracowywaniu planu bilansu płatniczego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>