Category Biznes

Listopad
02, 2015

Transport, spedycja i łączność

Transport polega na celowym przemieszczaniu ludzi i przedmiotów za pomocą określonych środków, zwanych środkami transportu. Produktem pracy transportowej jest zmiana miejsca położenia ładunków w przestrzeni, czyli ich translokacja. Z transportem związana jest spedycja, jako pośrednie ogniwo procesu przewozowego. Działalność spedycyjna obejmuje takie czynności, jak: wybór najdogodniejszego pod każdym względem środka transportu, nadanie ładunku, załatwienie formalności związanych z przewozem, a niekiedy nawet opakowanie ładunku, dostarczenie ładunku do punktu załadowczego na środek transportu, a w miejscu odbioru – dostarczenie ładunku do magazynu odbiorcy. Techniczne sprawy transportu i spedycji zostały omówione w części I podręcznika. Działalność łączności polega na przekazywaniu wiadomości (informacji) na odległość.

czytaj więcej
Listopad
01, 2015

Przemysł

Przemysł jest podstawowym działem gospodarki narodowej, w którym następuje wydobywanie zasobów przyrody, ich przerób oraz przetwarzanie zasobów pochodzących z upraw i hodowli na użyteczne produkty. Są obiektywne przesłanki do szybszego rozwoju przemysłu niż innych działów gospodarki, a wynikają one ze stosunkowo małego uzależnienia przemysłu od procesów biologicznych i warunków klimatycznych oraz dużych możliwości wzrostu wydajności pracy w wyniku postępu technicznego. Barierą w rozwoju może być natomiast konieczność angażowania dużych nakładów kapitałowych.

czytaj więcej
Styczeń
01, 1970

Negocjacje

W poprzednim punkcie wspomniano już o negocjacjach jako sposobie prowadzenia rokowań. Negocjacje to dość skomplikowany proces, w którym każda ze stron stara się doprowadzić do podjęcia wspólnej decyzji. W przedsiębiorstwie można spotkać się z różnymi rodzajami negocjacji. Mogą to być negocjacje dyrekcji, kierownictwa, zarządu, właścicieli przedsiębiorstwa (zależnie od rodzaju podmiotu gospodarczego) z pracownikami, z legalnie działającym i zarejestrowanym oficjalnie związkiem zawodowym, z organem samorządu pracowniczego w przedsiębiorstwach państwowych, z administracją państwową (np. z organem założycielskim w przedsiębiorstwach państwowych), z samorządem lokalnym. Negocjacje mogą być również prowadzone z firmą zamierzającą być współwłaścicielem przedsiębiorstwa, co w procesie prywatyzacji jest często spotykane, lub – w normalnej działalności przedsiębiorstwa – z kontrahentami na tle stosunków handlowych.

czytaj więcej
Styczeń
01, 1970

Okresowa ocena pracowników

Najczęściej stosowanym systemem oceny pracowników jest ocena oparta na cechach, według których ocenia się zatrudnionych na określonych stanowiskach pracy. Zestaw cech może obejmować różną ich liczbę: od kilku do kilkudziesięciu. Dobór i liczba cech zależy od stanowiska pracy i czynności wykonywanych przez ocenianych pracowników oraz od celu oceny. Można zaszeregować poszczególne cechy do czterech zasadniczych grup:

czytaj więcej
Styczeń
01, 1970

Kampania reklamowa

Przedsiębiorstwo może reklamować swe produkty w sposób ciągły z jednakowym natężeniem, może prowadzić reklamę w nieregularnych odstępach czasu z różnym nasileniem lub reklamować produkty w sposób zmasowany z bardzo dużą intensywnością. Wybór sposobu reklamy należy do przedsiębiorstwa i zależy od rodzaju produktu, celu reklamy, segmentu rynku, sytuacji na rynku, fazy życia produktu oraz innych czynników, dlatego też nie można żadnego z tych sposobów reklamy uznać jednoznacznie i arbitralnie za najlepszy i najbardziej skuteczny. Ostatni ze wspomnianych sposobów reklamy prowadzony jest w formie kampanii reklamowej, która odznacza się tym, że trwa przez określony czas, charakteryzuje się dużym nasileniem, wysokim stopniem koncentracji sił i środków oraz zmasowanym przebiegiem. Nasilenie to może być różne w zależności od sytuacji konkurencyjnej na rynku.

czytaj więcej