Wrzesień
24, 2017

Rabaty

Rabat dla pośredników handlowych występuje głównie w sprzedaży markowej. Producent ustala z góry jednolitą cenę detaliczną, np. na sprzęt radiowo-telewizyjny, sprzęt elektroniczny, wyroby tytoniowe, i udziela ogniwom kanału dystrybucyjnego sprzedającym produkt konsumentom specjalnego rabatu dla pośredników w sprzedaży. Dostawa produktów pośrednikowi liczona jest po cenie detalicznej, ale od tej ceny odliczany jest stosunkowo wysoki rabat sięgający nawet 20-30% ceny detalicznej.

czytaj więcej
Wrzesień
22, 2017

Organizacja marketingu w podmiocie gospodarczym cz. II

Kryterium produktu przewiduje przydzielanie poszczególnym pracownikom lub komórkom określonych produktów lub branż produktów, w stosunku do których prowadzą określone działania marketingowe. Zajmują się więc one na przykład programowaniem i planowaniem rozwoju, powstawaniem nowych odmian, wprowadzeniem na rynek, promocją określonego produktu lub grupy produktów.

czytaj więcej
Wrzesień
21, 2017

Metody badań marketingowych cz. II

Metoda obserwacji rynku stanowi jeden ze sposobów badania całości stosunków rynkowych w skali branży, regionu lub kraju. W trakcie obserwacji rynku prowadzi się badania dotyczące rynku jako całości, miejsca producenta na rynku, szans wejścia na rynek z nowym produktem, pośredników tworzących kanały dystrybucji oraz ich efektywności itp. Obserwacje te pozwalają udzielić odpowiedzi na pytania związane z obecnymi i potencjalnymi nabywcami, ze sposobami skuteczniejszego oddziaływania producenta na rynek, z warunkami prowadzenia efektywniejszej polityki rynkowej producenta. Przez obserwację rynku uzyskuje się informacje dotyczące skuteczności stosowanych sposobów sprzedaży, efektywności poszczególnych rozwiązań organizacji dystrybucji oraz oddziaływania czynników promocji.

czytaj więcej
Wrzesień
13, 2017

Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna jest działem gospodarki narodowej, którego celem jest zaspokajanie potrzeb materialno-bytowych ludności, wynikających z warunków życia w mieście czy osiedlu. Przedsięwzięcia zaliczane do tradycyjnych zadań gospodarki komunalnej wchodzą w skład różnych sekcji określonych Europejską Klasyfikacją Działalności (EKD). Spotkać je można w sekcji E – Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: w dziale 40 – Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz w dziale 41 – Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody. W sekcji H – znajduje się działalność hotelarska, a w sekcji I – komunikacja miejska. Pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna i indywidualna – obejmuje w zasadzie dwa działy związane z gospodarką komunalną: dział 90 – Odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi sanitarne i pokrewne oraz dział 92 – Działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem. Gospodarka komunalna, jak wynika z podanego podziału, zaspokaja materialno-bytowe potrzeby ludności w zakresie:

czytaj więcej
Wrzesień
11, 2017

Handel – dalszy opis

Zagadnienia polityki rynkowej oraz koordynacji obrotu towarowego i struktury handlu wewnętrznego i nadzoru nad nimi leżą w gestii Ministra Przemysłu i Handlu. Instytucjami handlu wewnętrznego nadzorowanymi przez ministra są: Państwowa Inspekcja Handlowa, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Instytut Gospodarki Materiałowej i inne.

czytaj więcej
Wrzesień
09, 2017

Źródła kapitałów – ciąg dalszy

Odrębną sprawą są kredyty dewizowe dla polskich podmiotów gospodarczych udzielane w ramach linii kredytowych uzgodnionych z polskimi władzami rządowymi, a realizowanych przez banki zagraniczne za pośrednictwem banków polskich. Jako przykłady można tu wymienić:

czytaj więcej
Wrzesień
07, 2017

Dobór formy prawnej działalności podmiotu gospodarczego cz. II

Dobór formy prawnej działalności gospodarczej zależy głównie od rodzaju i rozmiarów działalności oraz od potrzebnego kapitału. Działalność gospodarcza w niewielkim zakresie, polegająca na przykład na wytwórczości, handlu, usługach, prowadzona często osobiście oraz jeśli przedsiębiorstwo zatrudniające dowolną liczbę pracowników jest własnością osoby fizycznej lub prawnej, opiera się na ustawie o działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza wymagająca współdziałania jako właścicieli większej liczby osób fizycznych i prawnych prowadzona jest w formie spółki.

czytaj więcej
Wrzesień
06, 2017

Tworzenie podmiotu gospodarczego

W ramach ustawy o działalności gospodarczej można podejmować każde nie zabronione prawem przedsięwzięcie, pod warunkiem zgłoszenia działalności do ewidencji w urzędzie gminy (miasta). W zawiadomieniu o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej należy podać:

czytaj więcej
Sierpień
19, 2017

Organizacja gospodarki narodowej – ciąg dalszy

Branżami wchodzącymi w skład podanych gałęzi są na przykład: w przemyśle paliw – przemysł koksowniczy, gazowniczy, naftowy, rafineryjny: w przemyśle spożywczym – przemysł mięsny, rybny, mleczarski, młynarski, olejarski: w gospodarce rolniczej – gospodarka ogólnorolnicza, nasienna, ogrodnicza, hodowla ryb: w szkolnictwie zawodowym – szkolnictwo zawodowe dla młodzieży, dla pracujących, specjalne: w lecznictwie zamkniętym – szpitale, zakłady przeciwgruźlicze, lecznictwo uzdrowiskowe. Gałęzie są ponumerowane od 01 do 97, branż oznaczonych liczbami trzycyfrowymi jest natomiast prawie czterysta.

czytaj więcej
Sierpień
18, 2017

POSTĘP ORGANIZACYJNY I JEGO FORMY

Przez postęp organizacyjny należy rozumieć taką zmianę organizacji pracy i produkcji oraz sposobu zarządzania, która powoduje wzrost osiąganych dotychczas efektów gospodarczych najlepiej odpowiadających interesom firmy. Należy tu podkreślić ścisłe powiązanie postępu organizacyjnego z postępem technicznym, gdyż organizacja jest jednym z podstawowych czynników warunkujących efektywność postępu technicznego. Zdarza się bowiem, że wprowadzenie nowoczesnych maszyn i urządzeń bez organizacyjnego przygotowania zakładu do tych zmian nie daje spodziewanych efektów postępu technicznego. Można też spotkać odwrotną sytuację, w której przedsiębiorstwo o przestarzałym parku maszynowym osiąga coraz lepsze wyniki w związku z poprawą organizacji. To powiązanie sprawiło, że w praktyce działalności przedsiębiorstw stosowany jest często termin: postęp techniczno-organizacyjny.

czytaj więcej
Sierpień
16, 2017

Różne rodzaje norm

Elektronizacja oznacza powszechne stosowanie urządzeń opartych na półprzewodnikach, tranzystorach, układach scalonych, a w ostatnich latach – miniprocesorach umożliwiających konstruowanie nowoczesnych urządzeń komputerowych oraz budowę innych urządzeń mikro- elektronicznych. Rozwój elektronizacji przyczynia się do obniżania kosztów komputeryzacji, transportu i telekomunikacji.

czytaj więcej